Використання новітніх технологій на матеріалі роману Умберто Еко «Ім’я троянди»

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання учнів. Освітні системи в будьякій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціальноекономічного та культурного розвитку суспільства. На нашу думку, головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить у площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Гуманізація освіти, її орієнтація на розвиток особистісного потенціалу учня, запобігання безвихідності її розвитку змусили школу перейти на технологічний етап. При цьому процес навчання повинен бути психологічно і валеологічно обґрунтований та інструктований. "Вибір освітньої технології — це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем".

Школа як соціальний інститут не може не відчувати на собі змін, що відбуваються в суспільстві. Процес інформатизації суспільства неминуче тягне за собою процес інформатизації освіти. Тому у нашому дослідженні особливу увагу приділено інформаційним технологіям навчання як "методології і технології навчальновиховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, й у першу чергу комп'ютерів".

Технології навчання повинні бути наповнені предметним змістом: вони мають стати для школяра засобом, який полегшує процес здобуття і презентації нових знань і вмінь. Сучасний зміст і форми навчання, засновані на "докомп'ютерних", "паперових" технологіях, погано узгоджуються зі спробами навіть фрагментарного використання комп'ютера на уроках. Інформаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляду змісту й організаційних форм навчання.

З метою підвищення мотивації учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури ми пропонуємо використовувати комп'ютерні презентації. З нашої точки зору, презентація — це цілеспрямований інформаційний процес, також комунікаційний процес, де і'нформаційність є основним її елементом.

Презентації можуть виконуватись двома шляхами: 1) людиною без допоміжних засобів; 2) без участі людини за допомогою технічних засобів (наприклад, кінопоказ). Кожен з цих шляхів має свої переваги і недоліки. Більш ефективним засобом презентації є комп'ютер. Застосування комп'ютерної техніки впливає на мистецтво сучасної презентації, і не тільки як засіб, який дає свободу творчості, але і як генератор нової естетики.

Використання інформаційних (комп'ютерних) технологій кардинально розширює можливості вчителя у гиборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить уроки зарубіжної літератури яскравими і захсппоючими. інформаційно й емоційно насиченими.

Е основу використання мультимедійних презентацій.на уроках зарубіжної літератури покладено комунікативний підхід до вивчення всіх аспектів літературного твору іншомовної культури: пізнавальний, навчальний, розвивальний, виховний. Створення і використання мультимедійних презентацій на уроках зарубіжної літератури і в позакласній роботі є ефективним засобом навчання, що допомагає учню усвідомлювати себе як активного суб'єкта пізнання, випробувати радість перемоги й успіху в особистісно значимій для нього діяльності.

Таким чином, активне використання новітніх технологій навчання сприяє формуванню читацької куль' тури, підвищенню літературного розвитку старшокласників, активізації навчальної діяльності на заняттях з зарубіжної літератури. Вашій увазі пропонується методична розробка позакласного заняття з вивчення твору Умберто Еко "Ім'я троянди".

"Заняття літературного клубу з теми: Життєвий і творчий шлях Умберто Еко. Роман "Ім'я троянди"

Мета: збагатити і розширити знання учнів про життєвий шлях і творчість Умберто Еко, ознайомити їх з романом "Ім'я троянди"; розвивати мислення, вміння вести бесіду і брати участь у діалозі, визначити індивідуальність письменника через художні особливості твору; розширити словник літературознавчих термінів, навчати сприймати матеріал за новітніми технологіями навчання, уміти працювати з електронними носіями інформації, з глобальною мережею Інтернет; сприяти формуванню естетичного смаку і базової культури, розвивати креативні здібності учнів, інтерес до італійської літератури; виховувати вдумливого читача, співрозмовника.

Обладнання: портрет У. Еко, виставка книжок, комп'ютерна техніка.

Міжпредметні зв'язки: країнознавство, інформатика, історія.

Літературний словник: Роман (від. франц. "твір, написаний однією з романських мов") — велика форма епічного жанру літератури нового часу. Основні риси роману: зображення людини в складних формах життя, кілька сюжетних ліній, багато дійових осіб, великий обсяг.

Типова романна ситуація — зіткнення в героєві морального і людського (особистісного) із природною і соціальною необхідністю. Оскільки роман розвивається в новий час, де характер взаємин людини і суспільства постійно міняється, остільки його форма, власне кажучи, є "відкритою": основна ситуація всякий раз наповняються конкретноісторичним змістом і знаходить втілення в різних жанрових модифікаціях.

Постмодернізм — (постмодерн, поставангард) (від лат. розі — "після" і модернізм), сукупна назва художніх тенденцій, що особливо чітко позначилися в 1960і роки і характеризують радикальний перегляд позиції модернізму й авангарду. Відкинувши можливість утопічного перетворення життя за допомогою мистецтва, представники постмодернізму прийняли буття таким, як воно є, і, зробивши мистецтво гранично

Хід заняття

І. Вступна бесіда.

Ведучий клубу. Я запрошую вас сьогодні на зустріч з великою і загадковою особистістю — Умберто Еко. Ім'я Умберто Еко — одне із найпопулярніших у сучасній культурі Західної Європи. Семіотик, естетик, історик середньовічної літератури, критик і есеїст, професор Болонського університету і почесний доктор багатьох університетів Європи й Америки, автор десятків книг, число яких він щорічно збільшує зі швидкістю, що вражає уяву, Умберто Еко — один із найбільш вируючих кратерів вулкана сучасного інтелектуального життя Італії. Те, що він у 1980 році круто змінив творче русло і замість звичного академічного вченого, ерудита і критика з'явився перед публікою як автор сенсаційного роману, який відразу здобув міжнародну популярність, був блискуче екранізований, для багатьох критиків стало несподіванкою.

У своїх роботах, присвячених дослідженню проблем Середньовіччя, У. Еко постійно проводить паралелі із сьогоденням і стверджує, що в "Середньовіччі — корені всіх наших сучасних "гарячих" проблем". Такі проблеми кінця 70х років, як протистояння двох ідеологічних систем, гонка озброєнь, екстремістські рухи, загальний стан страху і непевності і спонукали У. Еко написати роман про далеке минуле і про сьогодення. У "Нотатках на полях" "Імені троянди" він писав: "Мені хотілося отруїти ченця. Думаю, що всякий роман народжується від подібних думок. Інша м'якоть з'являється сама собою"[3].

Виявилося, що життя мешканців бенедиктинського монастиря XI століття може бути цікавим людям XX століття. І не тільки тому, що автор закрутив детективну і любовну інтриги. Але і тому, що був створений ефект особистої присутності.

Цей роман — найяскравіший доказ правоти істориків французької школи "Анналів", що запрошували вивчати історію через деталі, подробиці, побут за допомогою соціології і психології, а не політики, як це було раніше. Але справа навіть не в цьому, а в тім ступені вірогідності, що дозволяє при такому підході відчути далеку епоху своєю, а Іншого — Ближнім.

Ми запрошуємо вас у світ таємниці. Цей світ є загадковим і навіть нереальним, потім ви зрозумієте чому. Вся зустріч буде проходити, наче у лабіринті (Див.: мал. 1; лабіринт представлено у мультимедійній формі, і він буде заповнюватись героями за допомогою комп'ютерної програми), основними сюжетними лініями відповідно до роману "Ім'я троянди".

II. Обговорення підготовлених малюнків і мультимєдій старшокласників.

Приміщення літературного клубу прикрашено зразками італійського живопису, а також картинами, ескізами самих учасників клубу.

Презентація виставкових робіт. Старшокласники визначають основні особливості кожної роботи і складають сходинки лабіринту.

III. Обговорення композиції і сюжету роману

У романі "Ім'я троянди" Умберто Еко малює картину середньовічного світу, точно описує історичні події. Для свого твору автор обрав цікаву композицію. У так званому вступі він повідомляє про те,  що йому до рук потрапляє стародавній рукопис одного ченця на ймення Адсон, котрий розповідає про події, які відбулися з ним у XI столітті. У стані нервового напруження автор захоплюється жахаючою повістю Адсона і перекладає її для сучасного читача. Подальший виклад подій являє собою нібито переклад стародавнього рукопису.

* Сам рукопис Адсона розбито на сім розділів за числом днів, присвячених богослужінню. Таким чином, дія в романі відбувається впродовж семи днів.

Починається оповідання з прологу: "Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог".

Твір Адсона відсилає нас до подій 1327 року. Слід сказати, що Умберто Еко, як щирий знавець Середньовіччя, гранично точний в описуваних подіях.

Отже, події розгортаються на початку XIV століття. Молодий чернець, Адсон, від імені якого ведеться розповідь, приставлений до вченого францисканця Вільгельма Баскервільского, приїжджає в монастир. Вільгельмові, що був інквізитором, доручають провести розслідування несподіваної смерті ченця Адельма Отранського. Вільгельм разом зі своїм помічником починають вести слідство. їм дозволяється розмовляти і ходити скрізь, крім бібліотеки. Але розслідування заходить у безвихідь, тому що всі сліди злочину ведуть у бібліотеку, яка являє собою головну цінність і скарбницю абатства, у якій зберігається величезна кількість безцінних книг. Вхід у бібліотеку заборонено навіть ченцям, а книги видаються не всім і не всі. Крім того, бібліотека це лабіринт, з нею пов'язані легенди про "блукаючі вогні" і "чудовиська". Вільгельм і Адсон під покровом ночі відвідують бібліотеку, з якої їм не без зусиль вдається вибратися. Там вони зустрічають нові загадки.

Вільгельм і Адсон дізнаються про таємне життя абатства (зустрічі ченців із продажними жінками, гомосексуалізм, вживання наркотичних препаратів). Сам Адсон піддається спокусі місцевої селянки.

У цей час в абатстві відбуваються нові вбивства (Венанція знаходять у бочці з кров'ю, Беренгара Арундельського у ванні з водою, Северина Санта Еммеранського у своїй кімнаті з травами), пов'язані з однією і тією ж таємницею, що веде в бібліотеку, а саме до певної книги. Вільгельмові й Адсону вдається частково розгадати лабіринт бібліотеки і знайти схованку — замуровану кімнату, у якій зберігається заповітна книга "Межа Африки".

Для розкриття вбивств в абатство прибуває кардинал Бертран Поджетський і відразу приступає до справи. Він затримує Сальватора, убогого виродка, що, бажаючи привернути увагу жінки за допомогою чорного кота, півня і двох яєць, був затриманий разом з нещасною селянкою. Жінку (Адсон впізнав у ній свою подругу) звинуватили в чаклунстві і кинули в темницю.

На допиті у розпачі келар Ремигий бере на себе всі вбивства: Адельма з Онтанто, Венанція та Сальвемека "за те, що той був занадто вчений", Беренгара Арундельского "з ненависті до бібліотеки", Северина Сант Зммеранского "за те, що той збирав трави".

Але Адсону і Вільгельмові вдається розгадати таємницю бібліотеки. Хорхе — сліпий старець, головний хоронитель бібліотеки, ховає від усіх "Межу Африки", у якій зберігається інша книга — "Поетика" Арістотеля, що являє собою величезний інтерес, навколо якої ведуться нескінченні суперечки в абатстві. 'Гак, наприклад, в абатстві заборонено сміятися. Хорхе засуджує усіх, хто без дозволу сміється чи навіть малює смішні картинки. На його думку, Христос ніколи не сміявся, і він забороняє сміятися іншим. Усі з повагою ставляться до Хорхе. Його побоюються. Хорхе багато років був дійсним правителем абатства, він знав і зберігав від інших усі його таємниці, а коли став сліпнути, допустив до бібліотеки ченця, який нічого не розумів, але йму підкорявся. Коли ж ситуація вийшла з під контролю і багато людей забажали розгадати таємницю "Межі Африки" і заволодіти книгою Арістотеля, Хорхе краде отруту з лабораторії Северина і просочує нею сторінки заповітної книги. Ченці, гортаючи сторінки і змочуючи палець слиною, поступово гинуть. За допомогою Малахії Хорхе вбиває Северина, замикає абата, який також гине.

Усе це рослідує Вільгельм зі своїм помічником. Нарешті Хорхе дає їм почитати "Поетику" Арістотеля, у якій звучать думки про гріховність сміху. На думку Арістотеля, сміх має пізнавальну цінність, він прирівнює його до мистецтва. Для Арістотеля сміх — це "добра, чиста сила". Сміх здатний звільняти від страху, коли людина сміється, вона не думає про смерть. Однак закону можна дотримуватися тільки за допомогою страху. З цієї ідеї могла б "вилетіти люциферанська іскра", з цієї книги "могло б народитися нове, нищівне прагнення знищити смерть звільненням від страху". Ось чого так боїться Хорхе. Усе своє життя Хорхе не сміявся і забороняв це робити іншим, цей похмурий старий, що ховає від усіх істину, обстоював неправду.

Під час переслідування Хорхе Адсон упускає ліхтар з рук, і в бібліотеці виникає пожежа, загасити яку не вдається. Через три дні все абатство вигорає дотла. Тільки через кілька років Адсон, подорожуючи тими місцями, приїжджає на попелище, відшукує деякі дорогоцінні обривки, щоб потім по одному слову відновити хоча б незначний список втрачених книг.

Страницы: 1 2

Нужен реферат, сочинение, конспект? Тогда сохрани - » Використання новітніх технологій на матеріалі роману Умберто Еко «Ім’я троянди» . Готовые домашние задания!

Предыдущий реферат из данного раздела: Обговорення назви твору Умберто Еко «Ім’я троянди»

Следующее сочинение из данной рубрики: Что я принимаю и что не принимаю в Базарове

Спасибо что посетили сайт Uznaem-kak.ru! Готовое сочинение на тему:
Використання новітніх технологій на матеріалі роману Умберто Еко «Ім’я троянди».